Detta är vad styrelsen arbetar med just nu

Klargörande om Styrelsemöte

Klubben håller Styrelsemöte första söndagen varje månad utom Februari då vi håller årsmöte andra lördagen i månaden. Nomineringsmöte hålls första söndagen i Januari, där sammanställer vi vallistan till årsmötet.

Alla medlemmar är inbjudna att deltaga på Styrelsemötet om inget annat aviseras. Det är bara styrelsemöte som kan fatta beslut om inköp. Ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare har rösträtt på styrelsemöte.

Information från Medlemsmötet 2a April

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Owners, Karlsborg.

2017-04-02

Närvarande; Boris Magdic, Anette Skoog, Umberto Piastra,

Cenneth Mattsson, Robin Lind, Mikael Kristiansson och Lisbeth Svensson.

Ersättare: Kent-Gunnar Johansson, Håkan Johansson och Klas Karlsson.

Medlemmar: 7 stycken.

 

§41 Mötets öppnande:

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§42 Val av sekreterare:

Styrelsen beslutade att välja Anette Skoog att föra protokollet.

§43 Val av 2 stycken justerare:

Styrelsen beslutade att välja Mikael Kristiansson och Robin Lind

att justera protokollet.

§44 Godkännande av dagordningen:          

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§45 Inkomna skrivelser:

En inbjudan från Norge till ett mopperally.

§46 Föregående protokoll:

Protokollet från Mars lästes upp och godkändes.

§50 Övriga tillställningar för Owners:Pensionärskörning den 30 Juni. Nationaldagen den 6 Juni samling vid öltappen kl:08.30, avgång 09.00 ansvarig Kent-Gunnar Johansson.

§51 Styrelsen beslutar att 30 års jubileumet blir den 7 Oktober

Ansvariga Robin Lind och Anette Skoog.

§52 Motorgårdens renovering:

Renoveringen fortskrider.

§53 Mopperally:

Genomgång angående detta. Uppföljnings möte den 23 April kl:17.00

§54 Bilrally´t:

Blir den 26 Augusti. Vi tar upp mer om detta efter mopperally´t.

§55 Frukostfika:

Håkan har hand om vårat frukostfika den 8 April.

 §56 Tillställningar runt om i Länet:

Vårmönstring Kristi Himmelsfärsdag den 25 Maj i Låstad.

Varje klubb ska ha varsin gren med sig ansvarig Robin Lind,

Raggar SM är i Ulricehamn den 12 Augusti.

Länsrundan den 2 September. Start i Falköping,

mål i Skövde där är det också fest på kvällen.

§57 Klubbtidningen:

Robin och Cenneth har gjort ett jättebra jobb med tidningen.

Nästa utskick blir i början på Augusti.

§58 Skaraborgsraggarna:

Umberto och Robin informerar om årsmötet.

§59 Övriga frågor:

Håkan har kollat ett pris på ett bygge av fyrpelarelyft till bil

samt bygglov en kostnad på cirka 38 000kr enligt motion

§17 punkt 3 2017-02-11. Styrelsen väntar med fler förslag

från Håkan.

§60 Styrelsen beslutade att ge Robin Lind i uppdrag att undersöka

förutsättningar om markköp 2000 kvadratmeter av kommunen.

Enligt motion §17 punkt 1 2017-02-11.

§61 Nästa styrelsemöte:

Blir Söndag den 7 Maj kl:17.00.

§62 Avslutning:

Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse. och förklarade mötet avslutat.

 

Information från Medlemsmötet 5e Mars

 

0WNERS STYRELSEMÖTE 20170305

 

Närvarande: Umberto Piastra, Boris Magdic, Mikael Kristiansson, Robin Lind, Cenneth Mattsson, Anette Skoog

 

Ersättare: Kent-Gunnar Johansson, Håkan Johansson, Klas Karlsson, Frida Johansson

 

Medlemmar: 2 Stycken

 

 

 

§ 20        Mötets öppnande:

 

                 Ordförande för dagens möte Umberto hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 21          Val av sekreterare:

 

                  Styrelsen beslutade att välja Anette Skoog att föra protokollet.

 

§ 22           Val av 2 stycken justerare:

 

                   Styrelsen beslutade att välja Klas Karlsson och Cenneth Mattsson att justera                 

                    protokollet.

 

§ 23            Godkännande av dagordning:

 

                    Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

 

§ 24              Inkomna skrivelser:

 

                     Vi har fått tackkort från flera klubbar som var på våran årsfest.

 

                     Fest i Lidköping den 1 April  samt om pensionärskörning den 30 Juni samling vid

                     Haganäset kl:13,00.

 

§ 25                Föregående protokoll:

 

                       Lästes upp och godkändes.

 

 § 29                Årsmötet/Årsfesten:

 

                        23 stycken var närvarande på vårat årsmöte det var ett bra möte.

 

                        Årsfesten var lyckad.

 

§ 30                 Övriga tillställningar:

 

                         Robin Lind påmimde om Owners 30 jubileum.

 

§ 31                 Motorgårdens renovering:

 

                        Diskussioner angående detta. Arbetslaget frågar Klas om en offert på belysning.

 

§ 32                  Mopperally:

 

                          Umberto har en genomgång, Det mesta är klart.

 

§ 33                   Bilrally´t:

 

                          Robin Lind kom med ett förslag.

 

§ 34                   Frukostfika:

 

                           Uppskattad i går. 8 April är sista gången.

 

§ 35                   Klubbtidningen:

 

                           Diskussioner angående detta. Nästa tidning blir i början i Mars.

 

§ 36                    Skaraborgsraggarna:

 

                           Årsmöte den 19 Mars i Hjo.

 

§ 37                    Uppföljning av motioner:

 

                           Utökning av tomten: Skriva en ansökan till kommunstyrelsen samt

 

                            och rita på en karta vilken mark Owners är intresserad utav.

 

§ 38                     Övriga frågor:

 

                            Robin tar upp att det finns avtal för påseenden på Motorgårdens kontor.

 

§ 39                     Styrelsen beslutar att tygmärken och nyckelbanden kostar 30 kr/styck,

 

                            för försäljning från och med den 5/3-17 ansvarig är Lars Westerberg.

 

§ 40                     Avslutning:

 

                            Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Information från Medlemsmötet 8e Januari

 

Närvarande: Henric Carlsson, Boris Magdic, Robin Lind, Frida Johansson, Håkan Johansson, Kent Johansson, Cenneth Mattsson, Karin Östman, Lisbeth Svensson, Umberto Piastra.

§ 205 Mötets öppnande

Vice Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 206 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Robin Lind att föra protokoll under mötet

§ 207 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Boris och Cenneth att justera protokollet

§ 208 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 209 Inkomna skrivelser

Bandet Rock’n Joy har skickat en förfrågan om att få en spelning hos oss kostnad 10.000kr, Beslut: Nej. Erbjudande från Folkdanslaget om att köpa deras ”lottkojja”.

Beslut: Nej. Förslag om att minska antalet möte per år, inget beslut taget.

§ 210 Föregående protokoll

Protokollet från december lästes upp.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta

§ 213 Årsmöte

Boris och Umberto förnyar danstillståndet. Vakter klara, bandet klart.

Annette Skoog tar festtelefonen.

Motioner:

1. Utökning av tomten Bilaga 1, Robin utreder vad som gäller.

2. 30års fest Bilaga 2.

3. Inköp av 4-Pelarlyft Bilaga 3, Håkan kollar upp detaljer.

§ 214 Motorgårdens tillställningar

Årsmöte och Årsfest 11 februari, Städning kl. 15:00 Söndag 12 februari.

§ 215 Mopperally

Klas och Umberto har rekat banan ca 5 mil i norra delen av kommunen. Henric, Robin och Frida annonserar

§ 216 Bilrally

Blir 26 augusti, Henric, Robin och Frida annonserar

§ 217 Frukostfika

Nästa fika blir 4e februari ansvarig Boris.

§ 218 Övriga tillställningar

Inget att rapportera

§ 219 Tidningen

Beslut: Robin köper in pris till korsordet 200kr

§ 220 Skaraborgsraggarna

Länsrundan första lördagen i sep, Datum för storfesten kommer att ändras jämfört med tidigare år. Hårdare regler för att annonsera på F.B endast anslutna klubbars arrangemang. Vi måste besöka grannklubbarna oftare.

Robin kandiderar till Sekreterarposten

§ 221 Övriga frågor

Förslag om gruppfoto med bilarna.

Möte 28 januari eller 4 februari. med arbetsgruppen, inbjudan kommer på F.B och hemsidan

Umberto har pratat med Sector Larm, inbrott och brandlarm 4.700kr för installation i Lokalen och garaget, månadskostnad ca 400kr/mån. då kan fasttelefonen sägas upp. Inget beslut taget. Umberto bjuder hit säljaren för ett informationsmöte.

Förslag om bussresa.

§ 222 Nästa möte

Årsmöte 11 februari kl. 15:00

§ 223 Mötet avslutas

Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vallista Årsmöte 2017

 

Val av Ordförande på 2 år:

Umberto Piastra

Fylladsval av 1st sekreterare på 1 år:

Anette Skoog

Val av 2st ledamöter på 2 år:

Cenneth Mattsson

Mikael Kristiansson                                   

Val av 5 stycken ersättare på 1 år:

Kent-Gunnar Johansson

Håkan Johansson

Klas Karlsson

Henric Carlsson

Frida Johansson                              

Val av 2 stycken revisorer på 1 år:

Åke Eriksson samt Lars-Ove Hansson.

Val av 2 stycken firmateknare på 1 år:

Föreningens firmatecknare tecknar var och en för sig:

Umberto Piastra och Lisbeth Svensson

Val av 1st kontaktperson för ACCS på 1 år:

Robin Lind.

Val av 3 stycken Gårdsansvariga/Hustomtar på 1år:

Henric Carlsson, Kent-Gunnar Johansson samt Boris Magdi´c.

Val av 1st Lotteriansvarig:

Karin Östman.

Val av 3 stycken representanter för Skaraborgsraggarna på 1 år

Umberto Piastra, Cenneth Mattson och Robin Lind.

Val av 1st ansvarig Alkohol/ Danstillstånd på 1 år:

Boris Magdi´c.

 

Information från Medlemsmötet 4:e December

 

Närvarande: Henric Carlsson, Boris Magdic, Umberto Piastra, Robin Lind, Frida Johansson, Klas Karlsson, Lisbeth Svensson.

§ 186 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 187 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Robin Lind att föra protokoll under mötet

§ 188 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Frida och Henric att justera protokollet

§ 189 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 191 Föregående protokoll

Protokollet från oktober lästes upp.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta

§ 194 Årsmöte

Avgående till 2017 års styrelse är: Umberto, Henric, Sören och Boris. Fyllnadsval på Sekreteraren skall göras. 5st ersättare. Sören ställer inte upp på omval. Lisbeth står i Entrén på årsmötet.

§ 195 Motorgårdens tillställningar

Julfesten var 3e december. Diskussioner och 30års fest.

§ 196 Mopperally

Umberto och Klas ska Reka banan.

§ 197 Bilrally

Inget att rapportera

§ 198 Frukostfika

Nästa fika blir 7e Januari ansvarig Mikael Kristiansson.

§ 199 Övriga tillställningar

Inga övriga tillställningar.

Julfesten blir 3e december.

 § 200 Tidningen

Nästa tidning blir i början av Mars, sista inlämning 28e Februari.

Adressändringar ska anmälas. Robin vill skicka en tidning till varje medlem. Beslut: Om man vill ha extra tidning får man säga till om detta.

§ 201 Skaraborgsraggarna

Medlemskort måste skrivas. Robin trycker upp kort och lägger i Baren. Vårmönstringen första helgen i Maj anordnas i Skövde. Vi är dåliga på att besöka varandras träffar. Nästa möte blir 22/1 Hos Vadsbo.

§ 202 Övriga frågor

Panten skall sorteras mellan burk och Pet.

§ 203 Nästa möte

Blir Nomineringsmöte Söndag 8e Januari kl. 17:00.

§ 204 Mötet avslutas

Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Information från Medlemsmötet 6:e November

 

Närvarande: Henric Carlsson, Boris Magdic, Umberto Piastra, Robin Lind, Frida Johansson, Mona Engquist, Malin Rudelius, Klas Karlsson, Lisbeth Svensson och Cenneth Mattson. Med flera

§ 167 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 168 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Robin Lind att föra protokoll under mötet

§ 169 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Måna och Boris att justera protokollet

§ 170 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 171 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

§ 172 Föregående protokoll

Protokollet från oktober lästes upp.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta

§ 175 Årsmöte

Diskussioner om band till Årsfesten, Bea ska prata med Burning Bellows. Diskussioner om vi ska ha en Värd till Årsfesten.

§ 176 Motorgårdens tillställningar

Julfest 3e december. Diskussioner fördes om detta. Inträdet är 150:- dricka ingår ej, detta gäller även för småbarn.

§ 177 Mopperally

Umberto och Klas ska Reka banan.

§ 178 Bilrally

Inget att rapportera

§ 179 Frukostfika

Nästa fika blir 3e December ansvarig Eva.

§ 180 Övriga tillställningar

Inga övriga tillställningar.

Julfesten blir 3e december.

 § 181 Tidningen

Inget att rapportera. Utskick om julfest 3 december, nomineringsmöte 8 januari, årsmöte 11 februari.

§ 182 Skaraborgsraggarna

Nästa möte blir 20e November i Lidköping.  37.681:- har överlämnats till Majblomman. Robin kontaktar SLA om detta.

§ 183 Övriga frågor

Överskottet från julfesten skall gå till upprustning av motorgården. Robin och Anette annonserar på hemsidan och F.B för att sätta ihop en arbetsgrupp för att göra detta.

Diskussioner om garagehyrorna.

Beslut: Styrelsen beslutar efter omröstning (4-1, två frånvarande) att höja garagehyrorna enligt Lisbeths förslag Bilaga 1. Hyreskontrakten måste uppdateras. Ansvariga Robin och Lisbeth.

§ 184 Nästa möte

Blir Söndag 4e December kl. 17:00.

§ 185 Mötet avslutas

Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Information från medlemsmötet 2:a Oktober

 

Närvarande:Håkan Johansson, Cenneth Mattson, Umberto Piastra, Frida Johansson, Henric Carlsson, Fredrik Brandqvist, Sten-Ove Johansson, Kent Johansson, Klas Karlsson, Mikael Kristiansson, Nina Kristiansson, Robin Lind,  Annette Andersson, Lars Westerberg, Lisbeth Svensson.

 

§ 72 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 73 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja sittande Annette Andersson att föra protokoll under mötet

§ 74 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Klas Karlsson och Nina Kristiansson att justera protokollet

§ 75 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 76 Inkomna skrivelser

Inget

§ 77 Föregående protokoll

Umberto Piastra läste föregående protokoll.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta.

§ 80 Årsmöte

Inget aktuellt

§ 81 Motorgårdens tillställningar

Pensionärskörning, datum kommer.

Nationaldagen 9.00 vid öltappen

4 juli samling på motorgården vid 17-17.30. Motorgården står för hamburgare.

§ 82 Mopperallyt

Moppe-rallyt gick mycket bra och Ordförande tackade alla för all hjälp.

§ 83 Bilrallyt

Vi söker fortfarande mer folk allra helst till förberedande och iordningsställande efter. Umberto kollar med domare. Det kommer datum för nästa möte.

§ 84 Frukostfika

Nästa frukostfika blir i september. Ansvarig Sten-Ove Johansson. Sten-Ove ska försöka spara lite filmer inför det.

§ 85 Övriga tillställningar

Inga övriga tillställnigar

§ 86 Tidningen

Robin planerar tidningen före rallyt.

§ 87 Skaraborgsraggarna

Annette läste föregående protokoll.

§ 88 Övriga frågor

Nina undrar om kläder. Ringer man till Maria på Tibro reklamatelje? Svaret blir att vi gör så. Nina ringer och kollar om man kan få direktfaktura till den som betalar.

Klas kollar företagsnamnet på de som har vår mall för brodyrmärken.

Sten-Ove har fått förfrågan om vi inte kunde ta en flytbastukväll. Vi funderar vidare.

Annette fråga om allsången. Nej. Frågade också om arbetstimmar men nej.

Förslag till hyra garagen presenterades av Lisbeth. Förslag att vi sätter upp en elmätare och kollar el  förbrukningen över sommaren.

Beslut: Vi lägger hyresförslaget åt sidan och väntar på hur elförbrukningen ser ut.

§ 89 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 3/7 2016 kl 17.00.            

§ 90 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Nya regler för fester

Anmäla på SMS till Festtelefonen.

Styrelsen har också beslutat att Chafförer går in gratis på våra fester.

Ändrade regler för uthyrning av Motorgården

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift på 400kr för den som vill hyra kåken för privata tillställningar. Samt att det utgår en straffavgift på 500kr om lokalen lämnas ostädad

OBS motorgården kan bara hyras av medlemmar

Med vänlig hälsning
Owners Robin Lind

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

25.08 | 23:08

Hejsan hoppas ni har en trevlig kväll. Vi har haft en mycket trevlig dag på erat rally. Undrar om ni kan lägga ut de rätta svaren på tipspromenaden .Mollberg

...
08.04 | 12:47

Behöver du ett lån till något syfte. Jag heter Tiffany Perio. Jag är en statlig auktoriserad långivare. Jag ger ut lån till företag, företag och industrier till en billig kurs. Jag ger också ut individuellt lån och personligt lån till en billig kurs på 2%

...
18.04 | 16:08

Medlemskapet i Skaraborgsraggarna ligger kvar, vilken klubb var du ansluten till förut?

...
03.02 | 18:28

En fråga ang. Skaraborgsraggarna. Jag är inte klubb bunden just nu så hur gäller då mitt medlemskap i skaraborgsraggarna? Tänkte på anmälan till era fester...

...
Du gillar den här sidan